Záruka a reklamace

Vždy se snažíme, abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti. Proto Vám nabízíme pouze kvalitní a ověřené zboží, které jsme sami vyrobili.. Nicméně i přesto se může někdy vyskytnout důvod k reklamaci. Všechno zboží, které prodáváme, má ze zákona záruku 2 roky. V případě důvodu k reklamaci, postupujte prosím, podle následujících bodů, abychom mohli vaši reklamaci uznat a co nejdříve ji vyřídit.  

Jak postupovat?

1.) Zboží prosím pečlivě zabalte, aby cestou nedošlo k dalšímu poškození. Ideální je originální obal + bublinková fólie.

2.) Zboží odešlete jako na tuto doručovací adresu:

Svaz lyžařů České republiky

Lovecká 257/23

Jablonec nad Nisou, 46601

3.) Informujte nás o reklamaci telefonicky na čísle +420 737 741 574 nebo emailem na fanshop@czech-ski.com - sdělte, nebo pošlete nám prosím trasovací číslo zaslané zásilky

4.) Ke zboží přiložte fakturu + informaci o tom, jaké vady zboží obsahuje.

5.) Nezapomeňte uvést číslo vašeho účtu - pokud preferujete řešení reklamace vrácením peněz.

6.) Na vyřízení reklamace máme 30 dnů - nicméně se budeme snažit ji vyřešit obratem.

7.) Pokud je reklamace uznána, máte nárok na úhradu poštovného spojené s dopravou zboží k nám. (Zde prosíme o zaslání/naskenování dokladu o zaplacení - např. podací lístek)

 

Poškození vzniklé přepravou zásilky

Obecně mohou nastat tyto 2 situace:

1.) obal zásilky je vizuálně poškozený
2.) obal zásilky je v pořádku, poškození zboží je patrné až po rozbalení

1.) Pokud je zásilka již při převzetí viditelně poškozena, trvejte na sepsání reklamačního protokolu - zápis do přepravního listu řidiče. V tomto případě se jedná o převzetí zásilky s výhradou. Případně můžete zboží rozbalit a zkontrolovat přímo před řidičem. Vždy však máte právo zásilku nepřevzít.

2.) Pokud zjistíte až po rozbalení, že je zásilka poškozena, kontaktuje nás co neprodleně. Společně najdeme řešení. Vždy je však důležité kontaktovat nás opravdu co nejdříve. Např. někteří dopravci přijímají reklamace nejpozději do 2 pracovních dnů.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A nyní komplikovanější a přesnější znění reklamačního řádu:

Práva z vadného plnění

1.) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

2.) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.) V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • odstoupit od smlouvy. 
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, 
 • výměnu za nové zboží, 

4.) Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu, 
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
 • při větším počtu vad zboží. 

5.) Pokud není řečeno jinak, prodávající přijímá reklamaci primárně zasláním na tuto doručovací adresu:

Svaz lyžařů České republiky

Lovecká 257/23

Jablonec nad Nisou, 46601

Kupující může pro zaslání reklamace využít vzorový reklamační formulář

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.) Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10.) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Zpět do obchodu